Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op www.schetsfabriek.nl en betreffend emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Schetsfabriek geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, al dan niet tegen een vergoeding inhoud beschikbaar te stellen, of een andere vorm van gebruik.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Schetsfabriek is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoekt Schetsfabriek jou om haar direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere kopie, verveelvoudiging, verspreiding, al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Schetsfabriek is verboden, tenzij dit past in de uitoefening van de overeenkomst.

Hoewel Schetsfabriek zich uiterst inspant kan zij geen garantie geven voor een foutloze werking of ononderbroken toegang.

Schetsfabriek is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website, inhoud van webpagina’s welke via de website bereikbaar zijn en het emailverkeer, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen.